Flibanserin 100mg Käyttö, sivuvaikutukset ja annostus. Hinta verkkoapteekissa. Geneeriset lääkkeet ilman reseptiä.

Mikä on Flibanserin ja miten se toimii?

Flibanserin 100mg on reseptilääke, joka on tarkoitettu vaihdevuosi-iässä olevien naisten hoitoon, joilla on hankittu, yleistynyt hypoaktiivinen seksuaalisen halun häiriö (HSDD), jolle on ominaista alhainen seksuaalinen halu, joka aiheuttaa huomattavaa kärsimystä tai ihmissuhteita.

Flibanserin 100mg on saatavana seuraavilla eri tuotenimillä: Addyi.

Flibanseriinin annokset

Tabletti

 • 100 mg

Annostusnäkökohdat – tulee antaa seuraavasti:

Hypoaktiivinen seksuaalisen halun häiriö

 • Indikoitu premenopausaalisille naisille, joilla on hankinnainen, yleistynyt hypoaktiivinen seksuaalisen halun häiriö (HSDD), jolle on tyypillistä alhainen seksuaalinen halu, joka aiheuttaa huomattavaa kärsimystä tai ihmissuhdevaikeutta ja joka ei johdu rinnakkaisesta lääketieteellisestä tai psykiatrisesta tilasta, parisuhteen ongelmista tai sairauden vaikutuksista. lääkettä tai muuta lääkeainetta
 • 100 mg suun kautta kerran päivässä nukkumaan mennessä
 • Annostetaan nukkumaan mennessä, koska anto valveilla lisää hypotension, pyörtymisen, tapaturman ja keskushermoston laman riskiä
 • Lopetetaan 8 viikon kuluttua, jos ei parane
 • Unohtunut annos
  • Jos annos unohtuu nukkumaan mennessä, neuvo potilasta ottamaan seuraava annos seuraavana päivänä nukkumaan mennessä
  • Pyydä potilasta olemaan tuplaamatta seuraavaa annosta
 • CYP3A4:n estäjät
  • Samanaikainen käyttö kohtalaisten tai vahvojen CYP3A4-estäjien kanssa on vasta-aiheista
  • Jos aloitat flibanseriinin 100 mg:n annoksen kohtalaisen tai voimakkaan CYP3A4-estäjän käytön jälkeen, aloita flibanseriinihoito 2 viikkoa viimeisen CYP3A4-estäjän annoksen jälkeen
  • Jos aloitat kohtalaisen tai voimakkaan CYP3A4-estäjän käytön flibanseriinin käytön jälkeen, aloita kohtalainen tai vahva CYP3A4-estäjän käyttö 2 päivää viimeisen flibanseriiniannoksen jälkeen

Pediatriset:

 • Ei tarkoitettu lasten käyttöön

Annostelua koskevia huomioita

 • Hankitulla HSDD:llä tarkoitetaan HSDD:tä, joka kehittyy potilaalla, jolla ei ole aiemmin ollut ongelmia seksuaalisen halun kanssa
 • Yleistynyt HSDD viittaa HSDD:hen, joka ilmenee stimulaation tyypistä, tilanteesta tai kumppanista riippumatta
 • Käyttörajoitukset
  • Ei indikoitu HSDD:lle postmenopausaalisilla naisilla tai miehillä
  • Ei tarkoitettu parantamaan seksuaalista suorituskykyä

Mitä sivuvaikutuksia Flibanserinin käyttöön liittyy?

Flibanserin 100 mg:n yleisiä sivuvaikutuksia ovat:

 • vatsakipu
 • epänormaali verenvuoto kohtusta
 • ahdistusta
 • keskushermoston masennus
 • ummetus
 • huimaus
 • kuiva suu
 • pyörtyminen
 • väsymys
 • unettomuus
 • alhainen verenpaine
 • pahoinvointi
 • ihottuma
 • sedaatio
 • uneliaisuus
 • pyörivä tunne (huimaus)

Tämä asiakirja ei sisällä kaikkia mahdollisia sivuvaikutuksia, ja muita saattaa esiintyä. Kysy lääkäriltäsi lisätietoja sivuvaikutuksista.

Mitkä muut lääkkeet ovat vuorovaikutuksessa Flibanserin 100mg:n kanssa?

Jos lääkärisi on määrännyt sinua käyttämään tätä lääkettä, lääkärisi tai apteekkihenkilökuntasi saattaa jo olla tietoinen mahdollisista lääkkeiden yhteisvaikutuksista ja saattaa seurata sinua niiden varalta. Älä aloita, lopeta tai muuta minkään lääkkeen annosta ennen kuin olet ensin tarkistanut lääkäriltäsi, terveydenhuollon tarjoajalta tai apteekista.

 • Flibanseriini 100 mg:lla on vakavia yhteisvaikutuksia 57 eri lääkkeen kanssa.
 • Flibanseriinin vakavia vuorovaikutuksia ovat:
  • venetoklaksi
 • Flibanseriinilla on kohtalaisia yhteisvaikutuksia 202 eri lääkkeen kanssa.
 • Flibanserin 100 mg:lla ei ole tunnettuja vähäisiä yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa.

Nämä tiedot eivät sisällä kaikkia mahdollisia yhteisvaikutuksia tai haittavaikutuksia. Siksi ennen tämän tuotteen käyttöä kerro lääkärillesi tai apteekkiin kaikista käyttämistäsi tuotteista. Pidä luettelo kaikista lääkkeistäsi mukanasi ja jaa nämä tiedot lääkärillesi ja apteekkiin. Kysy terveydenhuollon ammattilaiselta tai lääkäriltä lisälääketieteellisiä neuvoja tai jos sinulla on terveyteen liittyviä kysymyksiä, huolenaiheita tai lisätietoja tästä lääkkeestä.

Mitä varoitukset ja varotoimet ovat Flibanserin 100 mg:lle?

Varoitukset

Vasta-aiheinen alkoholin kanssa.

 • Käyttö alkoholin kanssa lisää vakavan hypotension ja pyörtymisen riskiä; siksi alkoholin käyttö on vasta-aiheista
 • Ennen kuin määräät flibanseriinia, arvioi potilaan todennäköisyys pidättäytyä alkoholista ottaen huomioon potilaan nykyinen ja aiempi juomakäyttäytyminen sekä muu asiaankuuluva sosiaalinen ja sairaushistoria
 • Neuvo potilaita, joille on määrätty flibanseriinia 100 mg alkoholin käytöstä pidättäytymisen tärkeydestä
 • Koska vuorovaikutuksesta alkoholin kanssa johtuu lisääntynyt hypotension ja pyörtymisen riski, 100 mg flibanseriinia on saatavana vain rajoitetun ohjelman kautta riskinarviointi- ja lieventämisstrategian (REMS) puitteissa, nimeltään ADDYI REMS -ohjelma.

Vasta-aiheinen kohtalaisten tai vahvojen CYP3A4-estäjien kanssa

 • Samanaikainen käyttö kohtalaisten tai vahvojen CYP3A4-estäjien kanssa lisää flibanseriinipitoisuuksia, mikä voi aiheuttaa vaikeaa hypotensiota ja pyörtymistä
 • Siksi kohtalaisten tai vahvojen CYP3A4-estäjien käyttö on vasta-aiheista

Vasta-aiheinen potilaille, joilla on maksan vajaatoiminta

 • Vasta-aiheinen käyttö kaikenasteisen maksan vajaatoiminnan yhteydessä
 • Flibanseriinialtistus lisääntyi 4,5-kertaiseksi potilailla, joilla oli maksan vajaatoiminta, verrattuna potilaisiin, joilla oli normaali maksan toiminta, mikä lisäsi hypotension, pyörtymisen ja keskushermoston laman riskiä

Tämä lääke sisältää flibanseriinia. Älä ota Addyia, jos olet allerginen flibanseriinille 100 mg tai jollekin tämän lääkkeen sisältämälle aineelle

Pitää poissa lasten ulottuvilta. Yliannostustapauksessa hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon tai ota välittömästi yhteyttä Myrkytystietokeskukseen.

Vasta-aiheet

 • Käytä alkoholin kanssa
 • Samanaikainen käyttö kohtalaisten tai vahvojen CYP3A4-estäjien kanssa
 • Minkä tahansa asteinen maksan vajaatoiminta

Huumeiden väärinkäytön vaikutukset

 • Vältä käyttöä alkoholin kanssa.

Lyhytaikaiset vaikutukset

 • Katso "Mitä sivuvaikutuksia liittyy Flibanserin 100mg:n käyttöön?"

Pitkäaikaiset vaikutukset

 • Katso "Mitä sivuvaikutuksia liittyy Flibanserinin käyttöön?"

Varoitukset

 • Samanaikainen käyttö alkoholin kanssa lisää vakavan hypotension ja pyörtymisen riskiä (ks. myös Vasta-aiheet ja varoitukset)
 • Samanaikainen käyttö kohtalaisten tai vahvojen CYP3A4-estäjien kanssa lisää merkittävästi flibanseriinipitoisuuksia, mikä voi johtaa alhaiseen verenpaineeseen (hypotensioon) ja pyörtymiseen (pyörtyminen) (katso myös Vasta-aiheet, Varoitukset ja Annostus).
 • Useiden heikkojen CYP3A4:n estäjien samanaikainen käyttö, joihin voi sisältyä yrttilisäaineita (ginkgo, resveratroli) tai reseptivapaat lääkkeet (simetidiini), voi myös johtaa kliinisesti merkittävään flibanseriinipitoisuuden nousuun, mikä voi lisätä hypotension ja pyörtymisen riskiä.
 • Aiheuttaa keskushermoston lamaa (uneliaisuus, sedaatio); keskushermoston masennuksen riski kasvaa, jos sitä otetaan valveillaoloaikana tai alkoholin tai muiden keskushermostoa lamaavien aineiden kanssa tai lääkkeillä, jotka lisäävät flibanseriinipitoisuutta (CYP3A4-estäjät)
 • Hypotensiota ja pyörtymistä voi esiintyä myös pelkällä flibanseriinilla
 • Käyttö potilailla, joilla on minkä tahansa asteinen maksan vajaatoiminta, on vasta-aiheista; maksan vajaatoiminta lisää merkittävästi flibanseriinin 100 mg pitoisuutta, mikä voi johtaa hypotensioon ja pyörtymiseen

Raskaus ja imetys

 • Raskaana olevilla naisilla ei ole tutkimuksia, jotka osoittaisivat, onko lääkkeisiin liittyvää riskiä ihmisille.
 • Eläinten tiedot
  • Eläimillä sikiötoksisuutta esiintyi vain, jos emolle oli merkittävää toksisuutta, mukaan lukien painonnousun väheneminen ja sedaatio
  • Lisääntymiseen ja kehitykseen kohdistuvia haitallisia vaikutuksia olivat sikiön painon aleneminen, rakenteelliset poikkeavuudet ja sikiön menetyksen lisääntyminen altistuksilla, jotka olivat yli 15-kertaisia ihmisille suositellulla annostuksella saavutettuun altistukseen verrattuna.

Ei tiedetä, erittyykö se ihmisen rintamaitoon, eikä tiedetä, vaikuttaako flibanseriini 100 mg imetettävään lapseen tai maidontuotantoon.

Flibanseriini 100 mg erittyy rotan maitoon.

Imetystä ei suositella hoidon aikana, koska se voi aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia, mukaan lukien sedaatiota imetettävällä lapsella.